ZUwKs1AY7pc

 

 

STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów Biskupiaka

(Tekst jednolity)

 

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Biskupiaka”. Stowarzyszenie ma charakter organizacji katolickiej.

 

Art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

 

Art. 3

§1 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej;

§2 Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa.

 

Art. 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Art. 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalno-oświatowa,  szczególnie:

a) wszechstronne wspieranie działalności Liceum Ogólnokształcącego im Św. Stanisława Kostki – szkoły kontynuatora tradycji Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie;

b) utrzymywanie kontaktów koleżeńskich między wychowankami byłego Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie;

c) nawiązywanie kontaktów koleżeńskich między wychowankami Gimnazjum i Liceum Biskupiego a wychowankami Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie;

d) propagowanie edukacji i wychowania;

e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Art. 6

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

§1 organizację spotkań koleżeńskich;

§2 prowadzenie różnych form działalności społecznej;

§3 krzewienie w społeczeństwie wiedzy o szkolnictwie katolickim w Polsce;

§4 działalność wydawniczą;

§5 organizacje kwest i zbiórek publicznych;

§6 promowanie, wyróżnianie i nagradzanie najzdolniejszych uczniów także we współpracy z powołanymi w tym celu Fundacjami.

 

Art. 7

Stowarzyszenie składa się z członków:

- zwyczajnych

- honorowych

- wspierających

 

Art. 8

Członkiem zwyczajnym może być wychowanek byłego Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie.

 

Art. 9

§1 członkiem honorowym może zostać nauczyciel, wychowawca i pracownik administracji   szkolnej byłego Gimnazjum i Liceum Biskupiego lub Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie;

§2 za szczególne zasługi dla Stowarzyszenie członkostwo honorowe może być przyznane innym osobom fizycznym.

 

Art. 10

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, której bliska jest idea Stowarzyszenia.

 

Art. 11

Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd Stowarzyszenia po przedstawieniu deklaracji członkowskiej przez osobę ubiegającą się.

 

Art. 12

Tytuł członka honorowego lub wspierającego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Art. 13

§1 Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu i innych spotkaniach koleżeńskich;

c) opłacać składki członkowskie;

d) brać udział w działalności wspomagającej działalność Stowarzyszenia.

§2 Utrata praw członka zwyczajnego następuje na skutek oświadczenia zainteresowanego złożonego na piśmie lub skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu  nieprzestrzegania zobowiązań statutowych.

 

Art. 14

Członek honorowy i wspierający ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz wspierać dzieło Stowarzyszenia.

 

Art. 15

Organami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie

- Zarząd Stowarzyszenia

- Komisja Rewizyjna

 

Art. 16

Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

 

Art. 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

b) wybór prezydenta Stowarzyszenia;

c) wybór pozostałych członków Zarządu w liczbie 6 osób i Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób;

d) uchwalanie składki członkowskiej;

e) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu;

f) dokonanie oceny działalności Zarządu, realizacji planu pracy i budżetu;

g) rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy;

h) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;

i)  udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

 

Art. 18

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

Art. 19

§1 władze stowarzyszenia pochodzą z wyborów w głosowaniu tajnym;

§2 wybór władz dokonywany jest zwykłą większością głosów;

§3 w trakcie kadencji Zarząd Stowarzyszenia jak i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład o 1/3 członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Art. 20

§1 Zarząd tworzą: prezydent, wiceprezydent, sekretarz, skarbnik i trzech członków;

§2 do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) ukonstytuowanie się poprzez wybór wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika;

b) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i jego członków, współpraca z dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie;

c) zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowywanie materiałów na to zebranie;

d) gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia;

e) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości księgowej i finansowej;

f) odbywanie posiedzeń co najmniej raz na kwartał;

g) przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych i wspierających;

h) zarządzanie innymi sprawami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

 

Art. 21

§1 Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a) ukonstytuowanie się poprzez wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza;

b) dokonywanie co najmniej raz na rok kontroli działalności finansowo-gospodarczej Zarządu;

c) przedstawianie sprawozdania z działalności i wniosków na Walne Zebranie.

§2 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia, a także nie mogą:

- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;

- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. „o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi”.

 

Art. 22

Prezydent Stowarzyszenia:

a) kieruje pracami Zarządu;

b) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz podejmuje w jego imieniu zobowiązania majątkowe i udziela w tym zakresie pełnomocnictw innym osobom;

c) przewodniczy na posiedzeniach Zarządu.

 

Art. 23

Wiceprezydent Stowarzyszenia:

zastępuje Prezydenta pod jego nieobecność w sprawach pozostających w jego kompetencji.

 

Art. 24

Sekretarz Stowarzyszenia:

a) kieruje pracami sekretariatu;

b) prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, w tym rejestr członków i protokoły Walnych Zebrań oraz posiedzeń Zarządu.

 

Art. 25

Skarbnik Stowarzyszenia:

a) nadzoruje działalność finansową w zakresie wpływów i wydatków Stowarzyszenia;

b) akceptuje i podpisuje dowody wpłat;

c) wspólnie z Prezydentem reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach majątkowych.

 

Art. 26

Stowarzyszenie posiada własny majątek pochodzący ze składek, zbiórek, dotacji i zapisów dokonanych przez osoby fizyczne i prawne oraz z działalności gospodarczej i wydawniczej.

 

Art. 27

Dysponentem funduszów i majątku Stowarzyszenia jest Zarząd.

 

 

Art. 28

§1 Zarząd Stowarzyszenia wydatkuje fundusz na działalność statutową, gospodarczą i wydawniczą w oparciu o preliminarze obejmujące rok kalendarzowy.

§2 Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w niniejszym Statucie. Zabrania się w szczególności:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;

- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

- wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osób ich bliskich.

 

Art. 29

Statut Stowarzyszenia uchwalony przez Zebranie Założycielskie, może być zmieniony przez Walne Zebranie uchwałą większości 2/3 liczby osób zgromadzonych.

 

Art. 30

Interpretacja postanowień Statutu należy do Walnego Zebrania.

 

Art. 31

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów liczby osób zgromadzonych.

 

Art. 32

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek przechodzi na własność Archidiecezji Lubelskiej.

 

 

 

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.