Międzyszkolny konkurs geograficzny

“Wędrujemy po mapie świata”

 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.
2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
3. Cele konkursu:
a. Motywowanie uczniów do efektywnego korzystania z map w procesie  edukacyjnym.
b. Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa  – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
c. Rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych.
d. Poszerzanie wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata (zwłaszcza mapy fizycznej i politycznej).
4. Konkurs odbędzie się 14 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w gmachu XXI LO w Lublinie.
5. Zakres treści programowych obejmuje:
a. Wiadomości teoretyczne, dotyczące mapy np.: elementy mapy (skala, znaki umowne), podział map, metody przedstawiania zjawisk na mapach, wysokość względna i bezwzględna itp.
b. Umiejętności praktyczne związane z mapą np.: przeliczanie skali, określanie współrzędnych geograficznych, określanie wysokości bezwzględnej, obliczanie wysokości względnej itp.
c. Odczytywanie z map informacji przedstawionych za pomocą różnych metod kartograficznych.
d. Lokalizacja na mapach (również konturowych) najważniejszych obiektów geograficznych na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.)
6. Konkurs ma formę pisemną. Składa się z dwóch następujących po sobie części. Część pierwsza będzie składać się z zadań testowych zamkniętych: wielokrotnego wyboru, na dobieranie (przyporządkowanie) a także prawda/fałsz oraz zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (odpowiedź pojedyncza i wyliczenie). Niektóre zadania będą oparte o znajdujące się w teście mapki konturowe. Część druga będzie składać się z zadań (wplecionych w opowiadanie z podróży), których rozwiązanie polega między innymi na znalezieniu różnych obiektów geograficznych na kolorowych mapach, pochodzących z atlasów szkolnych a także praktycznym określaniu odległości, wysokości (względnej i bezwzględnej) oraz na odczytywaniu współrzędnych geograficznych itp. Pomiędzy częścią pierwszą i drugą nie ma przerwy. (Jest tylko przerwa organizacyjna
na wymianę arkuszy).
7. Czas na rozwiązanie wszystkich zadań w części pierwszej nie powinien przekroczyć 40 minut i w części drugiej również 40 minut.

8. Uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów (około 30 – 50 uczniów) uzyskają tytuł laureata konkursu.
9. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Uczniowie z największą ilością punktów uzyskają również nagrody rzeczowe.
10. Nauczyciele laureatów konkursu otrzymają specjalne podziękowania.
11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia na adres: wedrujemypomapie@gmail.com w terminie do 8 marca 2020 roku do godziny 20:00.
12. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony szkoły XXI LO (w zakładce konkursy).
13. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przy sobie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, które uczeń oddaje wraz z arkuszem zadań. Formularz ten można pobrać z naszej strony internetowej (www.biskupiak.lublin.pl). a. fakt otrzymania od Państwa wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty internetowej wedrujemypomapie@gmail.com zostanie potwierdzony zwrotną wiadomością.
14. Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów pragnących przystąpić do konkursu, by posiadali przy sobie legitymację szkolną.
15. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku o godzinie 10:00.Szczegółowe informacje związane z organizacją tego dnia wraz z zaproszeniami dla uczniów laureatów i ich nauczycieli prześlemy pocztą.

ORGANIZATORZY KONKURSU

 

                                                                                                                                                        Koordynator

                                                                                                                                                        mgr Justyna Kozysa

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   XXI Liceum Ogólnokształcące

im. św. Stanisława Kostki

ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin

Czas pracy sekretariatu szkoły: 7.30 – 15.30 

www.biskupiak.pl

Koordynator konkursu

Justyna Kozysa

 

 e – mail: wedrujemypomapie@gmail.com

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                                 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.