Regulamin Rady Rodziców - wersja ujednolicona

Regulamin Rady Rodziców

Gimnazjum / XXI Liceum Ogólnokształcącego

im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

 

Podstawa prawna:

 • Statut Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki (§ 8, §14 i §15)
 • Statut XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki (§8, §14 i §15)

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki  / XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki zwanej dalej Radą Rodziców.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:                                                                                                                  

 1. szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum/XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum/XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki
 3. organach szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców
 5. rodzicach – należy przez to rozumieć ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkoły

 

§ 3

Rada Rodziców jest organem szkoły i reprezentuje rodziców uczniów gimnazjum / liceum.

 

§ 4

Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym szkołę.

 

§ 5

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 1. cele i zadania Rady
 2. skład, wewnętrzną strukturę i kadencję Rady
 3. zasady przeprowadzania wyborów do Rady i jej organów
 4. tryb pracy Rady
 5. sposoby wspierania działalności statutowej szkoły

 

§ 6

Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Gimnazjum/XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 7

Rada Rodziców jest organem realizującym zbiorowe prawa rodziców poprzez występowanie z wnioskami i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach szkoły w celu doskonalenia jej statutowej działalności.

 

§ 8

 1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

-         organizowanie współpracy rodziców ze szkołą

-         współdziałanie z Dyrektorem szkoły

-         opiniowanie wykazu dni wolnych od zajęć szkolnych ustalanych na dany rok szkolny przez dyrektora szkoły

-         opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w oparciu o przepis art. 9c Karty Nauczyciela.

-         występowanie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty

-         gromadzenie środków w celu wspierania działalności statutowej szkoły

 1. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela lub ocenie jego pracy Rada przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni. Brak opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinia powinna być wyrażona na piśmie.

 

 

Rozdział III

Skład, wewnętrzna struktura i kadencja Rady Rodziców

 

§ 9

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców oddziału klasowego. Na początku każdego roku szkolnego skład Rady jest uzupełniany przedstawicielami rad oddziałów rozpoczynających naukę w szkole.

 

§ 10

Rada wybiera spośród siebie Zarząd w składzie:

a)     przewodniczący

b)     zastępca przewodniczącego

c)     sekretarz

 

§ 11

 1. Kadencja Rady i jej organów trwa trzy lata począwszy od jej ukonstytuowania się, nie dłużej niż do 30 listopada ostatniego roku kadencji.
 2. Zebranie w celu ukonstytuowania się Rady Rodziców zwołuje jej przewodniczący na początku kadencji, nie później niż do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

 

§ 12

 1. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki ucznia w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania ucznia do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

 

§ 13

Kadencja członków Rady z klas programowo najwyższych kończy się wraz zakończeniem danego roku szkolnego.

 

§ 14

 1. W przypadku opuszczenia składu Rady przez jej członka w czasie trwania kadencji wchodzi do niej nowo wybrany przedstawiciel danego oddziału klasowego.
 2. W przypadku opuszczenia składu Rady przez przewodniczącego Zarządu w czasie trwania kadencji, jego funkcję do następnych wyborów przewodniczącego pełni zastępca przewodniczącego.

 

 

Rozdział IV

Zasady przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i jej organów

 

§ 16

Wybory przedstawicieli do Rady Rodziców oraz wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym.

 

§ 17

Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania, z tym, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

§ 18

 1. Kandydaci na członków Rady Rodziców są zgłaszani ustnie. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 2. Każdy uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos na jednego kandydata.
 3. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. W celu usprawnienia wyborów można powołać komisję skrutacyjną.

 

§ 19

Wyboru członków Zarządu Rady Rodziców dokonuje się spośród przedstawicieli rad oddziałowych według zasad zapisanych w § 18.

 

§ 20

Zebranie wyborcze Zarządu przeprowadza się według następującego porządku:

 1. wybór przewodniczącego zebrania
 2. ustalenie listy obecności osób uprawnionych do głosowania
 3. ustalenie listy kandydatów i przypomnienie zasad wyborczych.

 

§ 21

 1. Wybory Zarządu przeprowadza przewodniczący zebrania, który sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów. W protokole wymienia się:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania
  2. imiona i nazwiska wybranych członków Zarządu
 2. Kopię protokołu przekazuje się dyrektorowi szkoły.

 

 

Rozdział V

Tryb pracy Rady Rodziców

 

§ 22

 1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania Rady i posiedzenia Zarządu.
 2. Rady Rodziców XXI LO i Gimnazjum im św. Stanisława Kostki w Lublinie oraz ich Zarządy w istotnych dla szkoły sprawach mogą obradować się na wspólnych zebraniach i posiedzeniach oraz podejmować uchwały dotyczące XXI LO i Gimnazjum.

 

§ 23

 1. Zebranie Rady jest zwoływane przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę nie rzadziej niż  jeden raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie Rady może być zwołane w każdym czasie na wniosek:

-         organu prowadzącego szkołę

-         Dyrektora szkoły

-         Rady Pedagogicznej

-         Samorządu Uczniowskiego

-         oddziałowych rad rodziców

-         członków Rady Rodziców

złożony do przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcy.

 

§ 24

 1. Zarząd Rady zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca, stosownie do potrzeb.

 

§ 25

Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko poprzez uchwały i decyzje.

 

§ 26

 1. Uchwały są podejmowane w następujących kwestiach:

-         ukonstytuowania się Rady Rodziców

-         zmian w składzie Rady Rodziców w czasie trwania jej kadencji

-         zmiany w składzie Zarządu

-         opinii, których wydawanie należy do jej kompetencji

-         upoważnienia Przewodniczącego i jego Zastępcy do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców

-         ustalania wysokości comiesięcznych składek ponoszonych przez rodziców na działalność statutową szkoły i kryteriów oraz warunków udzielania zwolnień ze wspomnianych składek

-         pozostałych związanych z działalnością statutową szkoły.

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.
 2. Listę uczestników zebrania ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza, a w razie jego nieobecności przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego zebrania.
 4. Dokumentacja związana z działalnością Rady Rodziców jest przechowywana w sekretariacie dyrektora szkoły, a po zakończeniu kadencji Rady w archiwum szkoły.

 

 

Rozdział VI

Sposoby wspierania działalności statutowej szkoły

 

§ 27

Rada Rodziców realizuje swoje zadanie wspierania działalności statutowej szkoły szczególnie poprzez:

-         dofinansowanie programu wycieczek szkolnych

-         fundowanie stypendiów Rady Rodziców dla uczniów wg zasad określonych w odrębnych regulaminach

-         finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, fakultetów i kółek przedmiotowych dla uczniów

-         organizowanie lub pomoc w organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych, zgodnie z kalendarium szkolnym

-         gromadzenie środków finansowych przeznaczanych na realizację planowanych inwestycji

-         wspieranie bieżącej działalności szkoły, stosownie do potrzeb.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 28

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na zebrania, a Zarząd Rady na posiedzenia Dyrektora szkoły, a w razie potrzeby Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 29

Rada Rodziców Liceum posługuje się podłużną pieczątką o treści „Rada Rodziców przy XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, 20 – 124 Lublin ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6”

 

Rada Rodziców Gimnazjum posługuje się podłużną pieczątką o treści „Rada Rodziców przy Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, 20 – 124 Lublin ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6”

 

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.