Regulamin Biblioteki

1.Do korzystania z biblioteki uprawnieni są wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

2. Biblioteka szkolna jest czynna w dniach nauki w godzinach: poniedziałek-czwartek 8.00-16.30, piątek 8.00-16.00.

3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książek.

4. Czytelnik może mieć na koncie nie więcej niż sześć książek. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad przedmiotowych mogą dodatkowo korzystać z ośmiu pozycji, w tym z książek z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów audiowizualnych.

5. Podstawą wypożyczeń jest posiadanie karty bibliotecznej.

6. Czytelnik, który zgubił kartę biblioteczną, ponosi koszty wyrobienia kolejnej.

7. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca, zgody na przedłużenie terminu zwrotu książki może udzielić nauczyciel-bibliotekarz.

8. Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik powinien zwrócić identyczny egzemplarz lub książkę o podobnej treści i wartości.

9. Książki stanowiące księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki oraz czasopisma, udostępnia się na terenie szkoły. Tylko w uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość wypożyczenia książki lub czasopisma do domu.

10. Wszystkie wypożyczone w ciągu roku książki należy zwrócić najpóźniej do 15 czerwca.

11. Termin zwrotu książek dla maturzystów upływa 15 kwietnia.

12. Imienny wykaz czytelników zalegających ze zwrotem książek, zgłaszany jest na koniec roku szkolnego do wychowawcy i dyrektora szkoły.

13. Każdego czytelnika obowiązuje kultura czytania, dbałość o stan książki oraz zachowanie ciszy w pomieszczeniach biblioteki.

 

 

Regulamin SCI

1. Ze Szkolnego Centrum Informacyjnego korzystać mogą wszyscy uczniowie  Zespołu Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie - po zapoznaniu się

z regulaminem SCI.

2. Czasopisma znajdujące się w SCI udostępniane są wyłącznie w czytelni. Dotyczy to aktualnych numerów. Czytelnik może wypożyczyć do domu archiwalne numery gazet, odnotowując ów fakt w zeszycie odwiedzin.

3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych : przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej, dla potrzeb szkolnych i naukowych.

4. Zabrania się wykorzystywania komputera do gier i zabaw.

5. Zabrania się instalowania innych programów.

6. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut ; duża liczba oczekujących może spowodować ograniczenie czasu pracy

do 30 minut.

8. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.

9. Przy stanowisku pracy może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą bibliotekarza mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

10. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.

11. Użytkownicy SCI mogą korzystać z drukarki i skanera.

12. Korzystający z drukarki wpisują się do zeszytu, zaznaczając ilość wydrukowanych stron i uiszczają opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym roku szkolnym.

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu.

14. Za  wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego  korzystania, odpowiada finansowo użytkownik. Jesli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z SCI na określony czas.

16. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.

17. Zabrania się zamieszczania na dysku niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii, oraz przegladania stron www prezentujących treści nieetyczne.

18. Wszyscy użytkownicy SCI zobowiązani są do zaznaczenia swojej obecności w zeszycie odwiedzin.

19. Zabrania się włączania i wyłączania urządzeń do/z sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza.

20. Dla komfortu pracy, wszystkich użytkowników SCI obowiązuje zachowanie ciszy.

 

 

 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

 

Użytkownicy podręczników szkolnych

Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie  szkoły, w klasach objętych programem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie zakupionych przez szkołę podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Uczniowie pobierają z biblioteki szkolnej podręczniki i potwierdzają ich odbiór swoim podpisem.
 3. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi ich integralną część.
 4. Materiały ćwiczeniowe przekazane uczniom nie podlegają zwrotowi.
 5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania podręczników  są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 6. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby sprawdzili stan podręczników i materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręczników może nastąpić w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 8. Podręczniki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Ich zwrot następuje najpóźniej w ostatnim tygodniu przed końcem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w terminie wyznaczonym przez bibliotekarzy.
 9. W uzasadnionych okolicznościach biblioteka ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole lub opuszcza szkołę z innych powodów jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne i własność szkoły. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, wyrywania, nacinania, sklejania, zgniatania, brudzenia kartek.
 2. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 3. Uczeń zabezpiecza podręczniki przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy egzemplarz okładki. Szkoła zapewnia materiał do obłożenia podręczników. Podręcznik powinien być zwrócony do biblioteki wraz z okładką.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. usunąć wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza uległa zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze).

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Uczeń jest zobowiązany zwrócić podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie  będące następstwem prawidłowego użytkowania.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się ich zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze wykorzystywanie.
 3. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się trwałe i poważne poplamienie, zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 5. Stan podręczników oraz  ich przydatność w kolejnych latach oceniają nauczyciele przedmiotu. Na odpowiednio przygotowanym  formularzu  określają stopień zużycia podręcznika i materiałów edukacyjnych jako: dobry, wystarczający bądź niewystarczający.
 6. Podręczniki, których stopień zużycia zostaje określony jako   „niewystarczający” zostają wycofane ze zbiorów biblioteki.

 

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych nieujawnione w chwili wypożyczenia.
 2. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego, który jest mieniem szkoły, uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 4. Zagubienie podręcznika  lub  płyty CD, dołączonej do podręcznika, skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 5. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor szkoły na podstawie informacji przekazanych przez MEN.
 6. W celu odzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników, nauczyciel bibliotekarz wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.
 7. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki szkoła może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Rodzice na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy podpisują stosowne oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
 3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu wypożyczania podręczników i innych materiałów edukacyjnych na każde ich życzenie.
 4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 5. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor szkoły.
 6. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor szkoły.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.