Rada Rodziców w Statucie szkoły

 

§ 14


1. W szkole działa Rada Rodziców. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym szkołę.
2. Sposób wyłaniania Rady Rodziców oraz jej działania określa regulamin przez nią opracowany. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Rada Rodziców organizuje współpracę rodziców ze szkołą oraz wspiera działalność statutową szkoły.
4. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem szkoły.
5. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
6. Środkami finansowymi Rady Rodziców dysponuje Dyrektor szkoły.
7. Rada Rodziców nie posiada uprawnień zapisanych w art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty.

 

§ 15


1. Rodzice mają prawo:
1) do zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
2) do zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktyki, ze stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania, z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
3) do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych, a także porad dotyczących wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
4) kierowania do Dyrektora szkoły wniosków dotyczących organizacji pracy szkoły oraz doboru i zmiany nauczyciela,
5) wyrażania wobec organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
2. Rodzice mają obowiązek współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci oraz brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach, a także wspierać swoją postawą szkołę jako katolicką instytucję wychowawczą.

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.