Rejestracja kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji - Rekrutacja elektroniczna

 

Do pobrania:

 

Karta informacyjna

Deklaracja wyboru grupy językowej (4-letnie LO)

Zasady przydziału do grup drugiego języka obcego

w roku szkolnym 2019/2020 

1. Możliwości wyboru drugiego języka obcego na dany rok szkolny dla kandydatów biorących udział w rekrutacji do XXI LO są przedstawiane w ofercie edukacyjnej szkoły oraz w Deklaracji wyboru grupy językowej.

2. Kandydaci wskazują w Deklaracji w odpowiedniej kolejności przynajmniej dwie preferencje nauki drugiego języka obcego z zaznaczeniem poziomu nauczania (K - kontynuacja nauki lub P – nauka od podstaw). Preferencje kandydata są uwzględniane w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

3. Zajęcia drugiego języka obcego odbywają się w grupach międzyoddziałowych. O ilości grup decyduje dyrektor szkoły.

4. Liczba uczniów w grupie językowej nie może być wyższa niż 16 oraz niższa niż 8. Przy zgłoszeniu niższej liczby kandydatów grupy nie tworzy się.

5. W przypadku utworzenia dwóch grup w obrębie danego języka obcego łączna liczba uczniów obu grup nie może przekraczać 24.

6. O przydziale do wybranej grupy językowej decyduje kolejno:

             1)      ogólna liczba punktów rekrutacyjnych, na podstawie których uczeń został zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły

              2)      wynik egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty – z części językowej

              3)      ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

7. W sytuacji niezakwalifikowania się przez kandydata do wybranej na pierwszym miejscu grupy językowej uwzględniana jest kolejna preferencja językowa wskazana w Deklaracji wyboru grupy językowej.

8. Przy braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów określonych w p. 6 o przydziale do grupy decyduje dyrektor szkoły.

9. Dyrektor może wyrazić zgodę na utworzenie grupy językowej nie spełniającej limitów określonych w p. 4.

10. Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup językowych jest publikowana w szkole niezwłocznie po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły.

11. Uczeń zakwalifikowany do danej grupy językowej może ubiegać się o przeniesienie do innej grupy w sytuacji zwolnienia się miejsca i po złożeniu w ciągu 5 dni podania do dyrektora szkoły. W przypadku większej ilości kandydatów uwzględniania się kryteria określone w p.  6.

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.