REGULAMIN OLIMPIJCZYKA

XXI Liceum Ogólnokształcącego

im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Regulamin Olimpijczyka XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację oraz tryb pracy z uczniem zdolnym.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie,
  2. szkole – należy przez to rozumieć XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie,
  3. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie,
  4. olimpijczyku – należy przez to rozumieć ucznia, który zakwalifikował się do etapu co najmniej międzyszkolnego olimpiady przedmiotowej, konkursu lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim,
  5.  nauczycielu prowadzącym – należy przez to rozumieć nauczyciela opiekującego się olimpijczykiem; w przypadku olimpiady interdyscyplinarnej uczeń może korzystać z opieki kilku nauczycieli.

 

 

Rozdział II

Prawa olimpijczyka

 

§2

 

 1. Każdy uczeń ma prawo do udziału we wszystkich olimpiadach, turniejach i innych formach prezentacji swojej wiedzy i umiejętności.
 2. Szkoła nie może odmówić uczniowi udziału w olimpiadzie lub konkursie.
 3. Uczeń może występować w kilku olimpiadach i turniejach.

 


 

§3

 

 1. Olimpijczyk przygotowujący się do olimpiady, konkursu czy turnieju, jest zwolniony z zajęć szkolnych w celu przygotowania się do olimpiady. Do etapu okręgowego 7 dni kalendarzowych, do etapu centralnego 15 dni kalendarzowych.
 2. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie wniosku nauczyciela prowadzącego po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
 3. O zwolnieniu ucznia z zajęć przez Dyrektora szkoły, wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów).
 4. Wychowawca klasy odnotowuje fakt zwolnienia w dzienniku zajęć lekcyjnych: „zwolniony w związku z przygotowaniem do olimpiady…”

 

 

§4

 

 1. Ocenianie olimpijczyka w czasie przygotowania do etapu międzyszkolnego i dalszych:
 1. olimpijczyk ustala z właściwym nauczycielem przedmiotu treść podstawy programowej, którą zobowiązany jest opanować w danym semestrze.
 2. olimpijczyk zwolniony jest w okresie przygotowania z odpowiedzi ustnych i pisemnych, zarówno zapowiedzianych jak też i niezapowiedzianych.
 3. olimpijczyk nie jest zobowiązany do odrabiania prac domowych i innych obowiązkowych prac w okresie przygotowania.
 4. uczeń zalicza treść podstawy programowej po zakończeniu olimpiady, o ile ostatni etap nie odbywa się w ostatnich dwóch miesiącach roku szkolnego, w terminie, formie i zakresie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu i zaopiniowanym przez nauczyciela prowadzącego lub dyrekcję.
 1. Kwestie sporne rozstrzyga dyrekcja XXI LO w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu i nauczycielem prowadzącym.

 

 

§5

 

 1. Dyrektor na wniosek nauczyciela prowadzącego, może wspierać finansowo prace badawcze, eksperymenty i pomoce naukowe.

 

 

§6

 

 1. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej może mieć:

a.  po spełnieniu niżej wymienionych kryteriów przyznany indywidualny tok nauki  jeżeli posiada:

1.   ze wszystkich przedmiotów oceny co najmniej dobre,

 1. najwyższe oceny z zachowania.
 2. pozytywną opinię Rady Pedagogicznej
 3. pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  1. indywidualny program nauczania z przedmiotu olimpijskiego jeżeli posiada:

1. pozytywną opinię Rady Pedagogicznej

2. pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

 1. O przyznaniu indywidualnego toku nauczania lub nauczania indywidualnego decyduje Dyrektor szkoły na umotywowany wniosek nauczyciela prowadzącego, wychowawcy klasy, rodziców, ucznia (niepełnoletni za zgodą rodziców).
 2. Indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania przyznaje  Dyrektor szkoły  przynajmniej na okres jednego roku.
 3. Sposób prowadzenia dokumentacji ucznia, który realizuje program w trybie pkt 1 regulują oddzielne przepisy.

 

 

§7

 

 1. Uczeń, który realizuje program w trybie § 6 pkt 1  Regulaminu może uczęszczać na zajęcia do klas programowo wyższych, do klas z rozszerzonym nauczaniem przedmiotu lub na zajęcia akademickie.
 2. Tryb i sposoby uczęszczania na zajęcia do innych klas lub profili uczeń uzgadnia z nauczycielami prowadzącymi zajęcia wymienione w pkt 1.

 

 

§8

 

 1. Dyrektor szkoły może cofnąć nauczanie indywidualne, jeżeli wyniki uzyskiwane przez ucznia są w ocenie Rady Pedagogicznej nie satysfakcjonujące
 2. Cofnięcie indywidualnego toku nauczania lub nauczania indywidualnego może być dokonane również wtedy, gdy uczeń wykorzystuje przyznane mu uprawnienia do innych celów, niż wymienione w uzasadnieniu złożonym przez wnioskodawcę.
 3. O cofnięciu uprawnień wychowawca klasy powiadamia ucznia oraz jego rodziców lub opiekunów.
 4. Po cofnięciu uprawnień, o których mowa w  § 6 pkt 1, uczeń realizuje program wg trybu przewidzianego dla klasy, do której uczęszcza.
 5. Cofnięcie uprawnień, o których mowa w § 6 pkt 1 może również nastąpić na pisemny wniosek ucznia. W tym przypadku nie  jest wymagana zgoda Dyrektora szkoły.

 

 

Rozdział III

Obowiązki olimpijczyka

 

 §9

 

 1. Uczniowie, którzy korzystają z praw zawartych w rozdziale II godnie reprezentują społeczność uczniowską XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.
 2. Zwolnienie z zajęć na podstawie § 3 przeznaczają na podniesienie swojej wiedzy i umiejętności.
 3. Wypełniają wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nich Statut Szkoły i inne wewnątrzszkolne akty prawne.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§10

 

 1. Zmiany dokonywane w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na zasadach i w trybie jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.