2015-09-29

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Użytkownicy podręczników szkolnych

Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie  szkoły, w klasach objętych programem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie zakupionych przez szkołę podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Uczniowie pobierają z biblioteki szkolnej podręczniki i potwierdzają ich odbiór swoim podpisem.
 3. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi ich integralną część.
 4. Materiały ćwiczeniowe przekazane uczniom nie podlegają zwrotowi.
 5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania podręczników  są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 6. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby sprawdzili stan podręczników i materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręczników może nastąpić w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 8. Podręczniki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Ich zwrot następuje najpóźniej w ostatnim tygodniu przed końcem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w terminie wyznaczonym przez bibliotekarzy.
 9. W uzasadnionych okolicznościach biblioteka ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole lub opuszcza szkołę z innych powodów jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne i własność szkoły. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, wyrywania, nacinania, sklejania, zgniatania, brudzenia kartek.
 2. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 3. Uczeń zabezpiecza podręczniki przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy egzemplarz okładki. Szkoła zapewnia materiał do obłożenia podręczników. Podręcznik powinien być zwrócony do biblioteki wraz z okładką.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. usunąć wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza uległa zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze).

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Uczeń jest zobowiązany zwrócić podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie  będące następstwem prawidłowego użytkowania.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się ich zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze wykorzystywanie.
 3. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się trwałe i poważne poplamienie, zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 5. Stan podręczników oraz  ich przydatność w kolejnych latach oceniają nauczyciele przedmiotu. Na odpowiednio przygotowanym  formularzu  określają stopień zużycia podręcznika i materiałów edukacyjnych jako: dobry, wystarczający bądź niewystarczający.
 6. Podręczniki, których stopień zużycia zostaje określony jako   „niewystarczający” zostają wycofane ze zbiorów biblioteki.

 

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych nieujawnione w chwili wypożyczenia.
 2. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego, który jest mieniem szkoły, uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 4. Zagubienie podręcznika  lub  płyty CD, dołączonej do podręcznika, skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 5. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor szkoły na podstawie informacji przekazanych przez MEN.
 6. W celu odzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników, nauczyciel bibliotekarz wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.
 7. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki szkoła może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Rodzice na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy podpisują stosowne oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
 3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu wypożyczania podręczników i innych materiałów edukacyjnych na każde ich życzenie.
 4. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 5. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor szkoły.
 6. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor szkoły.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.